om webbplatsen

Personuppgiftspolicy

LäkarLeasing Sverige AB, org. nr 556678-4426 (nedan ”LäkarLeasing”) bedriver vårdbemanning och möjliggör för fysiska personer att genom bemanning via LäkarLeasing bli matchade med intressanta jobb. För att göra detta behöver vi samla in och behandla en del personuppgifter.

Denna personuppgiftspolicy redogör för hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter när du registreras i vår kandidatbank.
Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Genom att registrera dig i vår kandidatbank accepterar du denna personuppgiftspolicy och att dina personuppgifter behandlas på sätt som beskrivs nedan. Det är viktigt att du läser och förstår denna policy innan du överför dina personuppgifter.

Denna policy kan bli föremål för revidering. Den senaste uppdaterade versionen kommer att finnas tillgänglig på LäkarLeasings hemsida. Om du har några frågor kring vår personuppgiftsbehandling kan du när som helst kontakta oss antingen genom kontakt@lakarleasing.se eller genom vårt dataskyddsombud dpo@lakarleasing.se

1. Omhändertagandet av dina uppgifter

LäkarLeasing är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Alla personuppgifter som behandlas hos LäkarLeasing behandlas enligt denna policy och enligt den svenska dataskyddslagstiftningen. Som registrerad hos oss kan du alltid förvänta dig att dina personuppgifter behandlas på ett tryggt sätt.

2. Rättslig grund för behandling av dina uppgifter

Ändamålet med LäkarLeasings behandling av dina personuppgifter är att kunna matcha din kompetens med olika uppdrag samt fullgöra förpliktelser vid förberedelse inför anställningsavtal eller konsultavtal. Den rättsliga grunden för behandlingen är avtalsförhållande som även innefattar behandling som sker i förberedande syfte inför avtal.

3. Personuppgifter som samlas in om dig

LäkarLeasing samlar in olika typer av uppgifter om dig när du registreras i vår kandidatbank. Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt. Vårt huvudsakliga syfte är att ge dig spännande uppdrag och därigenom bemanna den svenska och norska vården. För att vi ska kunna uppnå detta syfte behöver vi viss information om dig. Du kan alltid välja att inte ge oss uppgifter, men det kan försvåra eller omöjliggöra förmedling av ett specifikt uppdrag. Under bemanningsprocessen samlar och behandlar vi personuppgifter om dig. Beroende på omständigheterna kan sådana personuppgifter innehålla de kategorier av uppgifter som anges nedan. Observera att exemplen listade under varje kategorin är inte uttömmande.

 • Person- och kontaktinformation. Namn, födelsedatum, personnummer, e-postadress, telefonnummer, postadress.
 • Uppgifter om din profil. Kompetens, språkförmåga, CV, tidigare och relevanta arbetserfarenheter, andra erfarenheter, akademisk bakgrund, betyg, utskrifter, professionella certifieringar, arbetsförhållanden och anställningsform, rekommendationsbrev och annan information du lämnar till oss i samband med din registrering i vår kandidatbank eller under en rekryteringsprocess.
 • Intervju- och referensdata. Noteringar under intervjuer och referenser, bedömning av kompetens, aktuella och historiska lönedetaljer tillsammans med löneanspråk, förväntningar och annan information som du eller dina referenser ger oss.
 • Övriga uppgifter. LäkarLeasing kan också samla in och bearbeta all annan relevant information du delar med oss om dig själv under din ansökan. Till exempel om din interaktion med oss, inklusive detaljer om våra kontakter med dig, till exempel via e-post, telefon eller personligt (som datum, tid och ämne för samtalet).
 • Känslig data. Vi samlar endast in känsliga uppgifter (som ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religion, hälsa eller liknande) om det finns en tydlig anledning till det som är relevant för syftet med behandling. Till exempel om du har fysiska begränsningar eller speciella behov som kräver att vi gör specifika överväganden under rekryteringsprocessen. Vi gör det för att vi vill att våra kandidater ska kunna söka jobb genom oss och se till att vi överensstämmer med lagstadgade skyldigheter som ställs på oss när det gäller vår anställning. Eftersom epost-kommunikation inte är att anse som säker rekommenderar vi att du inte inkluderar känsliga uppgifter i dina e-postmeddelanden till oss.

Personuppgifterna samlas som regel in i följande steg (observera att exemplen listade under varje kategori inte är uttömmande):

1. Vi söker aktivt efter lämpliga kandidater till de tjänster som vi bemannar. Detta sker bland annat via sociala medier, tips från andra fysiska personer och offentliga register. Vi kontaktar därefter potentiella kandidater via telefon, sms eller mail för att efterfråga intresse för att registreras i vår kandidatbank.

2. När du blir kontaktad av LäkarLeasing och du är intresserad av att vara med i vår kandidatbank kommer vi att efterfråga Person- och kontaktinformation och Uppgifter om din profil enligt ovan. Vi efterfrågar även information om vad du vill jobba med och var. Om du inte är intresserad av att vara med i vår kandidatbank kommer vi radera dina samtliga uppgifter hos oss med undantag för sådana grundläggande uppgifter som krävs för att vi ska undvika att kontakta dig på nytt med en liknande förfrågan. De uppgifter som krävs för att säkerställa radering kommer däremot inte att förvaras i någon typ av identifierbar eller läsbar form.

3. När du gått vidare till intervju för en viss tjänst kommer Intervju- och referensdata och i förekommande fall Testresultat enligt ovan inhämtas.

4. När du blir anställd av oss kommer vi utöver nu nämnda information även att begära in all information som krävs för att anställningsavtal ska kunna ingås, såsom skattetabell, IVO/HOSP, förskrivarkod, kontonummer m.m.

4. Hur insamling sker

Merparten av alla uppgifter lämnar du själv till oss, till exempel när du registreras i vår kandidatbank eller i samband med intervjuer.

Det är frivilligt att lämna uppgifter och du kan alltid välja att inte ge oss viss information. En del uppgifter, såsom namn och kontaktuppgifter, måste du dock lämna för att kunna registreras i vår kandidatbank. Om du inte tillhandahåller begärda personuppgifter kan det påverka eller hindra oss från att utvärdera din lämplighet för en viss tjänst eller betrakta dig som kandidat.

LäkarLeasing kan också samla personuppgifter om dig från tredje part, till exempel professionella rekryteringsföretag, dina referenser och tidigare arbetsgivare. Ibland kan vi också få personuppgifter från allmänt tillgängliga källor, till exempel social media och annan allmänt tillgänglig information.

5. Användningen av dina uppgifter

LäkarLeasing använder dina personuppgifter för att kunna rekrytera. De viktigaste stegen är samling, utvärdering och kontakter. Vi måste behandla dina personuppgifter för att vidta åtgärder i förberedelse inför avtal med dig och behöver behandla dina uppgifter för att ingå ett avtal med dig angående bemanningen. Vi har också ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter under rekryteringsprocessen och för att föra register över processen.

Dina personuppgifter används huvudsakligen för att tillhandahålla, utföra och förbättra vår bemanning av vårdtjänster.

LäkarLeasing behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

 • För att tillhandahålla bemanningstjänster. Dina personuppgifter kommer framförallt att behandlas för att kunna möjliggöra bemanning av vårdtjänster. Till exempel används dina personuppgifter för att koppla samman dig med jobb som är av intresse för dig.
 • För att utvärdera dig som kandidat. Om du är registrerad i vår kandidatbank, kommer dina kontouppgifter och uppgifter om dina kvalifikationer att användas för att utvärdera din lämplighet för potentiella tjänster. Behandlingen behövs för att avgöra om du ska få möjlighet att utföra uppdrag samt för andra berättigade intressen, bland annat LäkarLeasings och uppdragsgivarnas intressen av att du är lämplig och kvalificerad för rollen.
 • För att kommunicera med dig. Dina kontaktuppgifter (bland annat e-post och telefonnummer) kan komma att användas för att kommunicera med dig, till exempel om nya uppdrag som skulle kunna passa dig. Detta görs för att tillhandahålla dig bemanningstjänster och för andra berättigade intressen, bland annat LäkarLeasings intressen av att förmedla uppdrag.
 • För att tillhandahålla support. Dina personuppgifter kan behöva användas för att undersöka, svara på och lösa klagomål och problem i samband med bemanningstjänst eller ett uppdrag. Detta görs för att kunna tillhandahålla bemanningstjänster och för andra berättigade intressen, bland annat LäkarLeasings intressen av att Läkarleasings system för uppdragsförmedling fungerar felfritt för att kunna förmedla uppdrag till dig.
 • För att skapa samlad statistik. Dina personuppgifter kan komma att användas för att skapa statistik i aggregerad form, där uppgifterna inte är identifierbara.
  Statistik kan till exempel röra återkommande typer av uppdrag, genomsnittliga priser. Detta sker med stöd av berättigade intressen, bland annat LäkarLeasings intressen av att utveckla och förbättra sina tjänster och deras användning.
 • För att utveckla och förbättra tjänsterna. Samlad statistik kan komma att användas som underlag för att fortsätta utveckla och förbättra Läkarleasings tjänster och användarupplevelsen. Detta sker med stöd av berättigade intressen, bland annat LäkarLeasings intressen av att utveckla och effektivisera sina tjänster.

6. Så länge sparas dina uppgifter

Dina personuppgifter sparas enbart så länge som uppgifterna behövs för att uppfylla syftet med behandlingen. Tyvärr går det inte att på förhand ange exakt hur länge detta är för alla uppgifter. Generellt sett sparas din person- och kontaktinformation så länge som du är aktuell för bemanning.

Dina personuppgifter kan dock ibland behöva sparas en längre tid, om det krävs för att uppfylla rättsliga skyldigheter. Dessa skyldigheter kommer bland annat från bokförings- och skattelagstiftning samt diskrimineringslagstiftning. Om dina uppgifter måste sparas på grund av legala skyldigheter, kommer uppgifterna bara användas för att uppfylla dessa skyldigheter och inget annat. Överflödiga uppgifter anonymiseras och sparas till dess att ändamålet med uppgifterna uppfyllts.

Din profil i vår kandidatbank sparas till dess att du skriftligen motsätter dig behandling av dina personuppgifter med hänsyn till ovan angivna syften. Observera att en person kan vara intressant för framtida tjänster och för detta ändamål kan vi lagra dennes personuppgifter så länge de bedöms som intressanta för potentiella rekryteringar. Om du önskar att dina personuppgifter inte behandlas för detta ändamål, kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna ovan.

7. Delning av personuppgifter

Dina personuppgifter kan komma att behöva överföras till eller delas med andra. Till exempel kan dina personuppgifter delas med:

 • Personer som arbetar hos oss. Dina personuppgifter kommer att delas med personer som arbetar hos LäkarLeasing, men bara personer som behöver tillgång till uppgifterna har tillgång för att kunna utföra sitt arbete.
 • Uppdragsgivare. Delar av dina personuppgifter kommer att delas med kundföretag som önskar erbjuda dig ett uppdrag. Dessa kommer få ta del av ditt CV samt vår bedömning av dina kompetenser (endast vid överenskommelse).
 • Leverantörer och underleverantörer. Dina personuppgifter kan behöva överföras till eller delas med utvalda företag som levererar olika typer av tjänster till oss. Dessa företag får bara behandla dina personuppgifter enligt instruktioner från oss.
 • Myndigheter. LäkarLeasing kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom Polisen, Skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du accepterar att vi gör det.
 • Försäljning. LäkarLeasing kan komma att dela dina personuppgifter till en potentiell köpare av LäkarLeasings verksamhet eller tillgångar. Givetvis kommer vi däremot aldrig att sälja dina personuppgifter separat till en tredje part, utan ditt godkännande.

8. Tredjelandsöverföring

Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Dina personuppgifter kan dock i undantagsfall komma att överföra till, och behandlas i, land utanför EU/EES. I så fall kommer vi se till att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

9. Dina rättigheter

Det är dina personuppgifter. Du har därför rätt att få information om och påverka hur dina personuppgifter behandlas av oss.

Här följer en kort sammanfattning av dina rättigheter. Observera att listan nedan ej är uttömmande.

 • Rätt att invända mot behandling. Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för berättigade intressen. I så fall måste vi antingen visa att det finns berättigade skäl för behandlingen, som överväger dina intressen, eller sluta med behandlingen.
 • Rätt att få tillgång till och flytta din data. Du kan när som helst begära en kopia av dina personuppgifter och information om hur dessa har inhämtats, används, delas m.m. Den första kopian är gratis. För ytterligare kopior kan vi komma att ta ut en rimlig avgift. Du har även rätt att överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig och vi kommer underlätta detta till dig med rimliga åtgärder.
 • Rätt att radera uppgifter. Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas om dessa inte längre är nödvändiga för syftet som uppgifterna samlades in för, eller om det saknas laglig grund för att behandla uppgifterna vidare.
 • Rätt att rätta felaktiga uppgifter. Du har rätt att begära att felaktiga personuppgifter rättas. Du har även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.
 • Rätt till begränsning. Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas tills felaktiga uppgifter har rättats eller en invändning från dig har utretts.

Du bör känna till att det kan finnas ytterligare krav eller bestämmelser som begränsar, eller utökar, dina rättigheter. Till exempel kan legala skyldigheter hindra oss från att lämna ut eller flytta delar av dina uppgifter, eller från att omedelbart radera dina uppgifter.

10. Klagomål

Du har rätt att kontakta och klaga hos Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter har hanterats felaktigt av oss.
Läs mer på Integritetsskyddsmyndigheten.

Genom att klicka på "Acceptera alla cookies" samtycker du till att cookies lagras på din enhet för att förbättra webbplatsnavigering, analysera webbplatsanvändning och hjälpa till med våra marknadsföringsinsatser. Visa vår Personuppgiftspolicy för mer information.